دوازدهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی مدیران هیات/ رمضان الکریم1437، بهار1395 بحث درباره دوازدهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی مدیران هیات/ رمضان الکریم1437، بهار1395 http://old.1542.org/transfer/site/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-09-11-58-34/9baste-modir-fatemiye-1436/999-12baste-modiran-ramadan-1437-modir.html Wed, 19 Jan 2022 11:34:22 +0330 JComments