محتوای سیزدهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی ستایشگران/ رمضان1437، بهار1395 بحث درباره محتوای سیزدهمین بسته معرفتی ارتقای توانمندی ستایشگران/ رمضان1437، بهار1395 http://old.1542.org/transfer/site/index.php/2015-05-06-08-35-00/2015-05-09-11-58-34/baste-haye-madahan/998-13baste-madahan-ramdan-1437-setayeshgar.html Wed, 19 Jan 2022 11:06:12 +0330 JComments