چاپ

ویژه‌نامه - شعر وحدت - ویژه‌نامه دومین کنگره شعر وحدت اسلامی

. Posted in ویژه نامه

نشریه ویژه‌نامه دومین کنگره شعر وحدت اسلامی

حجت الاسلام جواد محمدزمانی (دبیر علمی نخستین کنگره مجازی شعر وحدت اسلامی):

خاطـرم هسـت یـک بار خدمـت حضـرت آقا عـرض کـردم  می خواهیم کنگره مجازی شـعر تحت عنـوان «وحـدت اسـلامی» برگزارکنیم. ایشان خیلی خوشحال شدند و فرمودند: «بنـده به انـدازه یـک کتــاب درباره وحـدت اسـلامی صحبت کـرده ام.» یعنـی ایـن موضـوع این قـدر مهم اسـت که رهبـر جامعـه تا ایـن اندازه درباره آن تأکید داشـته اسـت. مـا نباید بگذاریـم افکار انحرافـی در هیأت هـای ما راه پیدا کنند. تشـیع انگلیسـی می خواهـد در هیأت هـای مـا نفـوذ کنـد و سـنت های رایـج و مسـلم فرهنگ عاشـورایی مـا را منحرف کنـد. آن ها به دنبال این هسـتند کـه هیأت های مـا خنثـی و بی فایده شـوند.

 
  مشروح را در نشریه بخوانید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید