چاپ

شمسه - شماره هفتم - از فرهنگ تصویری تا تصویر فرهنگی

. Posted in شمسه

نشریه شمسه 7: از فرهنگ تصویری تا تصویر فرهنگی

بررسی اهمیت سواد بصری و کارکرد رسانه پوستر برای هیأت

مجتبی مجلسی

مقدمه

در این نوشتار قرار است در مورد چیستی گرافیک به گفت و ا در ابتدای بحث باید به توافق بر سر مباحثی ّگو بنشــینیم. ام کلی تری برسیم. مباحثی چالش برانگیز که از اتفاق در فرآیند تولید محصولات فرهنگی و مذهبی و قبول ســفارش از سوی مراکز فرهنگی با آن مواجهیم. زندگی حرفه ای طراح گرافیست به دو بخش عمده تقسسیم می شود: قسمت اول، کار و تحقیق و مطالعه است تا طراح با اضافه کردن چاشــنی خلاقیت، اثری هنری خلق کند و در قسمت دوم با ســفارش دهنده بر سر موضوع طراحی شده ساعت ها دعوا و بگو مگو کند!

....

 
  مشروح بحث را در نشریه بخوانید