چاپ

فدک - شماره اول - چند پیشنهاد برای رفع موانع اقتصادی هیات

. Posted in فدک

نشریه فدک 1: قُلک هیأت را پر کن - چند پیشنهاد برای رفع موانع اقتصادی هیأت

مقدمه

عنصر مهم مدیریت در شکل‌گیری هر مجموعه، نهاد یا مؤسسه‌ای ، اعم از دولتی و مردمی، وجود دارد و گستره اثرگذاری آن، همه عرصه‌های اجرائی و برنامه‌ریزی را دربر می‌گیرد. مدیر در امر مدیریت با به  کارگیری امکانات موجود می‌کوشد مؤسسه یا نهاد تحت مدیریت خود را در پیمودن مسیر چشم انداز سازمانی به نقطه‌ای مطلوب برساند. کیف آن برای مدیریت هر مجموعه‌ای ازجمله هیأت‌های مذهبی، اقتضائات ویژه خود را دارد و آشنایی با کم و رسیدن به اهداف برنامه‌ریزی شده هیأت، امری ضروری است؛ شاید به  همین دلیل در مواجهه با هر کار یا طرح گروهی موفق، آنچه بی‌درنگ نظرها را جلب می‌کند، مدیریت موفق آن است. یکی از نهادهای مردمی  که به صورت خودجوش از بســتر اعتقادات و باورهای مردم به وجود آمده، هیأت‌های مذهبی است. فعالیت‌های هر هیأت براساس مدیریت متولیان آن انجام می‌پذیرد. دراین میان استقلال مالی و قدرت اقتصادی در مدیریت یک هیأت، از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا هیأت یک نهاد مردمی است که در گذر زمان با فرازوفرودهای مالی مواجه می‌شود؛ ازاین رو نیازمند طرح و برنامه دقیق اقتصادی است؛ تدبیر این امر از وظایف اساسی مدیران هیأت و نیازمند کسب مهارت و تجربه   است.

 
  پیشنهادات و تجربه‌ها را در نشریه دنبال کنید  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید